فرش 1500 شانه گل بر جسته | شاهکار مشکی | Persian Kapetto

فرش 1500 شانه گل بر جسته فرش 1500 شانه گل بر جسته فرش 1500 شانه گل بر جسته
فرش1500شانه جنس نخ : اکریلیک تراکم : 4500 رنگ : 8 رنگ 4*3 0 3.5*2.5 0 3*2 0